Η Epson εξασφαλίζει μία θέση στην υψηλού κύρους λίστα Α της CDP – Πλατφόρμα δεδομένων πελατών – για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και την Προστασία της Ασφάλειας των Υδάτων

H εταιρεία λαμβάνει υψηλή αξιολόγηση για περιβαλλοντικές δράσεις και διαφάνεια

H εταιρεία λαμβάνει υψηλή αξιολόγηση για περιβαλλοντικές δράσεις και διαφάνεια

Η Epson, παγκόσμιος ηγέτης τεχνολογίας, τοποθετείται για πρώτη φορά στην υψηλού κύρους λίστα Α για την επιχειρηματική βιωσιμότητα, από την παγκόσμια μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική πλατφόρμα δεδομένων πελατών, CDP, όσον αφορά στην ηγετική στάση της απέναντι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της ασφάλειας των υδάτων.

Η CDP είναι ένας οργανισμός που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις παγκόσμιων θεσμικών επενδυτών και μεγάλων αγοραστών, μελετώντας και αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές δημοσιοποιήσεις των εταιρειών, ενώ η ετήσια περιβαλλοντική διαδικασία που υπαγορεύει για τις δημοσιοποιήσεις και ο τρόπος αξιολόγησης που υποστηρίζει αναγνωρίζονται ευρέως ως το παγκόσμιο πρότυπο εταιρικής περιβαλλοντικής διαφάνειας. Μια λεπτομερής και ανεξάρτητη μεθοδολογία χρησιμοποιείται από την CDP για την αξιολόγηση αυτών των εταιρειών, βαθμολογώντας από το Α έως το D, βάσει της πληρότητας της δημοσιοποίησης, της αναγνωρισιμότητας και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων και της επίδειξης βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ηγεσία, όπως ο καθορισμός φιλόδοξων και ουσιαστικών στόχων. Η Epson κατανοεί πλήρως τη σημασία των περιβαλλοντικών δράσεων και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων που απαιτούνται απo την CDP και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, σύμφωνα με την μακροπρόθεσμη πολιτική της.

Η Epson προσπαθεί να επιτύχει το Περιβαλλοντικό Όραμά 2050. «Θα αξιοποιήσουμε τις αποδοτικές, συμπαγείς και ακριβείς τεχνολογίες μας, καθώς λαμβάνουμε επιθετικά μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων μας, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας. Τον Οκτώβριο του 2019, υποδείξαμε την έγκριση των συστάσεων της Task Force για τις χρηματοοικονομικές δημοσιοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD) και πιστεύουμε ότι αυτή η αναγνώριση
με την τοποθέτησή μας στη λίστα Α είναι αποτέλεσμα της στενής τήρησης των απαιτήσεων της CDP για δημοσιοποιήσεις TCFD»

Η καταχώριση της CDP τοποθετεί την pson ως μία από τις ελάχιστες εταιρείες που πέτυχαν το διπλό Α, ανάμεσα σε περισσότερες από 5.800 επιχειρήσεις που βαθμολογήθηκαν, βάσει των δεδομένων που υποβλήθηκαν, μέσω των ερωτηματολογίων της Πλατφόρμας Δεδομένων Πελατών το 2020. Εκτός από το ότι αποτελεί σημαντική δήλωση για τους θεσμικούς επενδυτές που λαμβάνουν ESG επενδυτικές αποφάσεις, η Epson πιστεύει ότι η τοποθέτησή της σε αυτήν την καταξιωμένη λίστα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους πελάτες που αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντική συνείδηση, σε επιχειρηματικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Αναφορές

Η πλήρης μεθοδολογία και τα κριτήρια για τη λίστα A διατίθενται στον ιστότοπο της CDP στη διεύθυνση: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της Epson παρουσιάζονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: global.epson.com/SR/environment/